טקסט חלופי

ביטחון ובטיחות

יחידות הביטחון והבטיחות בארגונים בישראל מתמודדות עם איומים משלושה סוגים עיקריים:

  • פעילות פלילית - בכלל זה שוד, פריצה, מעילה, ונדליזם ואלימות.
  • פח"ע - פעילות חבלנית עוינת, שמטרתה פגיעה באזרחי המדינה או במוסדות חיוניים.
  • אירועי בטיחות אש - בדגש על שריפות ועל היווצרות עשן.

איומי הביטחון והבטיחות משליכים על מאפייני הפעילות בארגונים ומכאן, עולה חשיבות מזעור סיכונים אלו וניהול אפקטיבי וממוקד של פעילות זו.

לחושן ניסיון רב בשיפור תהליכים, בחינת עומסים, הגדרת מבנים ארגוניים והגדרת מדיניות בתחומי הביטחון והבטיחות, זאת במסגרת פרויקטים שבוצעו ביחידות ביטחון במספר ארגונים:

  • שיפור תהליכים והערכת צרכי כוח אדם במוקד בקרה ארצי המנטר את הפעילות בכלל הסניפים של ארגון גדול, מטפל באירועי חריגים ומהווה יד ימינו של הקב"ט.

     
  • בחינה ארגונית כוללת שמטרתה שיפור והתייעלות ביחידת הביטחון והבטיחות של ארגון גדול. במסגרת זו מוקד תפקידו המבצעי של הקב"ט והוגדר מבנה ארגוני המבחין בין פעילות מבצעית לגוף "תומך לחימה". כמו כן, הוגדר טווח קדנציה אופטימאלי וניתן דגש על פינוי זמן הקב"ט לצורך קיום הדרכות והטמעות ביחידות, שחשיבותן ניכרת לצורך צמצום הסיכון.

     
  • גיבוש מסמך מדיניות אבטחה הכולל התייחסות מקיפה לאיומים והסיכונים עמם מתמודד הארגון, דרכי ניהול הסיכון והאמצעים הננקטים לצמצומו.