יעדי הפרויקט
בניית תשתית איתנה לתמיכה בתהליכי התרחבות וצמיחת החברה, תוך שיפור וייעול תהליכי העבודה, פינוי זמן מנהלים וצמצום הסיכונים בפעילות
שיטת העבודה
שלב א' – לימוד וניתוח המצב הקיים, אבחון אתגרים בפעילות
-סקירת חומרי רקע
-ראיונות עם מנהלים ועובדים בחברה*
-פגישות למיפוי צרכים בקרב לקוחות נבחרים
-פגישות עם בעלי עניין בחברה ורו"ח מבקר
-תצפיות על פעילויות נבחרות
-איסוף וניתוח נתונים כמותיים
-ניתוח המידע, זיהוי האתגרים העיקריים בהערכות הארגונית ובתהליכי העבודה ואיתור הזדמנויות לשיפור תהליכים
-גיבוש כיווני פעולה ראשוניים למיקוד ודיון.
שלב ב' – גיבוש מבנה פונקציונאלי והמלצות נוספות
-גיבוש תפישת הפעלה לפעילות החברה:
+מבנה פונקציונאלי
+תפישת הפעלה לחלוקת תחומי אחריות בין היחידות וזיהוי תועלות
+זיהוי מוקדי שיפור ומיכון בתהליכים מרכזיים
-הכנת מתווה ליישום המפרט את המשימות הנדרשות ליישום המלצות העבודה, גורם אחראי ולו"ז ליישום
המלצות ותוצאות
הוגדרה תפישת הפעלה למערך המכירות, מערך התפעול, ניהול סיכונים וציות ומערך הכספים
הוגדר מבנה ארגוני חדש לארגון לתמיכה בפעילות החברה
הוגדרו חלוקת תחומי האחריות בין הגורמים השונים לטיפול בתהליך הגבייה, לצורך הפחתת היקף הגבייה
שיפור התשתית הניהולית-תהליכית בפעילות המכירות באמצעות ניהול ומדידת הפעילות וניהול וחיזוק הידע
הוגדרה התמיכה המיכונית המלאה הנדרשת בניהול המכירות והעמקת הקשר מול לקוחות קיימים
שיפור תהליך ניכיון שיקים עבור לקוח קיים ע"י צמצום מספר נגיעות בתהליך וצמצום השימוש בטפסים פיזיים
מיקוד בשיפורים טכנולוגיים נדרשים ליצירת יתרון תחרותי
הוגדרו תהליכי עבודה ושגרות בפעילות ניהול הסיכונים השוטפת וניהול אקטיבי של הבקרות והעמידה בהוראות ציות ואה"ה
בוצעה התאמת התשתית המיכונית למדיניות ניהול הסיכון ולדרישות רגולציה
פרסומים קשורים
נשמח לשפר את החיים של אנשים
.גם בארגון שלך
© 2020 חושן פתרונות הנדסת תעשייה וניהול בע"מ. כל הזכויות שמורות |
מדיניות פרטיות